دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه2 اهواز

آزمایشگاه دبیرستان

آزمایشگاه دبیرستان با تجهیزات کامل جهت انجام آزمایشات درس علوم

این آزمایشگاه به دلیل تجهیز کامل سال های متمادی است که محل برگزاری مسابقات آزمایشگاهی و خوارزمی می باشد.

آزمایشگاه