مدیریت دبیرستان

سرکار خانم میعاد جاسم پور
دارای مدرک فوق لیسانس ادبیات فارسی