آزمایشگاه علومآزمایشگاه1آز2آزمایشگاه

برگزاری آزمون مرحله ی اول آزمایشگاه خوارزمی (آموزشگاهی)

جلسه ی معارفه در مورد جشنواره ی خوارزمی واحد آزمایشگاه با دانش آموزان داوطلب

آزمایش اسیدها وبازها

آزمایش نفوذپذیری در جامدات

برگزاری جشنواره ی آزمایشگاه به مناسبت روز آزمایشگاه

دعوت از استاد خاکسار ورامز زاده برای انجام آزمایشهای هدفمند ولذتبخش

انجام آزمایش تعیین حجم اجسام نامنتظم

آزمون آزمایشگاه نوجوان خوارزمی مرحله ی آموزشگاه

فعالیت های آزمایشگاه به مناسبت هفته ی پژوهش


ادامه مطلب...

فعالیت های روز آزمایشگاه


ادامه مطلب...

مقایسه ی واکنش پذیری فلزات پایه ی نهم


ادامه مطلب...